Sở hữu công viên năng lượng mặt trời ở Ấn Độ

Bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào cũng có thể sở hữu và vận hành một công viên năng lượng mặt trời ở Ấn Độ và nhận trợ cấp của chính phủ cho nó nếu thực thể, cá nhân hoặc công ty, có đất. Chính phủ đã sửa đổi các quy định về công viên năng lượng mặt trời, cho phép bất cứ ai thiết lập một dự án năng lượng mặt trời quy mô lớn.

Trong lần sửa đổi mới nhất của chính sách, Bộ năng lượng mới và tái tạo (MNRE) đã giới thiệu trợ cấp 1,2 triệu Rupee / MW cho các nhà phát triển dự án tư nhân. Nó cũng đã cung cấp một khoản trợ cấp 1-2,5 triệu Rs cho các công viên được chính phủ tiểu bang phát triển. Nếu chính quyền tiểu bang hay bất kỳ cơ quan chính phủ nào khác …