Greentech báo cáo doanh số bán hàng âm trong Q4

Công ty sản phẩm nhựa Arrow Greentech đã công bố kết quả bất thường. Kết quả của công ty cho thấy nó có doanh thu tiêu cực từ các hoạt động trị giá 6,4 triệu Rs. Nó có thu nhập khác tiêu cực trị giá 3,9 triệu Rs. Tổng thu nhập của nó là 10,3 triệu Rs.

Business Standard đã nói chuyện với hai kế toán viên. Cả hai cho biết báo cáo doanh số bán hàng tiêu cực là một động thái bất thường. Một kế toán viên cho biết doanh số bán hàng có thể được đảo ngược nếu sản phẩm đã được trả lại. Nhưng đây không phải là một sự xuất hiện thường xuyên. “Nó rất hiếm,” anh nói. Người thứ hai nói cách …